Husorden

Generelt
Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet muligt.
Derfor har afdelingen et sæt fælles regler – en husorden – der fortæller, hvordan man bør omgås hinanden og hvordan man skal passe på boligen samt afdelingens fællesfaciliteter.
Afdelingens personale har pligt til at sørge for overholdelse af de pågældende regler og beboerne har ret til at påtale eventuelle overtrædelser.
Ved indgåelse af lejekontrakten har man som beboer forpligtet sig til at ville overholde afdelingens husorden. Det betyder i praksis, at overtrædelse af husordenen kan medføre ophævelse af lejeforholdet.
Ved ødelæggelse, hærværk el.lign. på ejendommen eller dens fællesfaciliteter, vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Vedligeholdelse
Alle fællesfaciliteter vedligeholdes af afdelingen, men det er nødvendigt, at alle beboere er med til at værne om det fælles. Som beboer er du igennem huslejen med til at betale for alt som skal repareres, også det som eventuelt ødelægges ved misbrug eller hærværk i områderne. 
Afdelingen vedligeholder ligeledes også de tekniske installationer såsom el-anlæg, varmeinstallationer, vandinstallationer og vinduer m.m.
Fejl og skader skal meldes til ejendomskontoret hurtigst muligt.
Beboeren har i boperioden ansvaret for lejligheden og har derfor pligt til at sørge for nødvendig vedligeholdelse.
Daglig udluftning er nødvendig for at opretholde et godt indeklima, og som forebyggelse mod fugt/skimmelskader. Lejlighedens udluftningsventiler skal rengøres jævnligt.

Forsikring
Afdelingen og dens fællesfaciliteter er forsikret af boligselskabets/afdelingens forsikring. Derimod må beboeren selv sørge for at forsikre indbo mod brand, vandskade, tyveri, el.lign.
Dette gælder også beboerens effekter, der opbevares i det/de tildelte kælderrum.

 

Husordenen er opbygget alfabetisk

Affald

Madaffald og restaffald
Madaffald og restaffald skal afleveres i affaldshusene, som er placeret rundt om i afdelingen. Det fremgår på indkastlågen, hvor der skal afleveres henholdsvis madaffald og restaffald. Madaffald SKAL afleveres i lukkede grønne madaffaldsposer og der må IKKE kastes nogle former for plast i beholderen til madaffald.

Øvrigt affald
Plast samt mad- og drikkekartoner, porcelæn/keramik, småt elektronik, småt metal og farligt affald skal afleveres i et af sorteringsrummene. Benyt din sorte adgangsbrik for at få adgang til sorteringsrummene.

Brændbart under 1 meter
Brændbart storskrald under 1 meter (ikke restaffald og ikke madaffald) skal afleveres i de store containere til småt storskrald, der er placeret rundt omkring i afdelingen.

Storskrald
Storskrald såsom møbler, hårde hvidevarer, stort elektronik (fjernsyn, computere, lamper mv), jern, gulvtæpper og glas/marmorborde, madrasser el.lign. skal afleveres i storskraldsgården bagved Netto. Benyt din sorte adgangsbrik ved lågen til storskraldsgården for at få adgang.

Glas, papir og pap
Glas og papiraffald (aviser/reklamer) samt pap skal afleveres i Ballerup Kommunes kuber, som er placeret rundt om i afdelingen.

Batterier
Batterier kan afleveres ved affaldshusene, hvor der i venstre side er et indkast til batterier.

Haveaffald
Hvis der til lejligheden er tilhørende have, skal alle former for haveaffald (blade, smågrene, græs eller ukrudt) samles i klare plastsække og sættes udenfor haven. Herefter vil afdelingens personale afhente det. Større haveaffald som fliser, grus, jord el. lign. skal afleveres af beboeren selv på kommunens genbrugsplads (Energivej 44 i Ballerup).

Altaner

Altaner skal holdes pæne og ryddelige, blandt andet må tørring af tøj og opbevaring af effekter på altanen ikke overstige brystningen.
Det er kun tilladt at opsætte de dertil indrettede blomsterkasser og beslag, som kan bestilles og købes på ejendomskontoret.

Afskærmningsklæde til den franske altan kan købes på ejendomskontoret (anden afskærmning er ikke tilladt).

Det er ikke tilladt at ryste/lufte dyner, tæpper el.lign. fra altanen.

Det er ikke tilladt at fodre fugle på/fra altaner.

Endevæggenes plader og aluminiumsaltanlukningen må ikke beskadiges eller males. Ophængning af blomster og øvrig udsmykning må kun ske på de vandrette bærelister. Ophængning af gardiner, persienner og lignende må kun ske i den malede træliste i toppen af altanlukningen.

Loftet skal være hvidt og vinduespartiet sort på udvendig side.

 

Antenner/
paraboler

Regler og retningslinier for opsætning af antenner og paraboler hører under ”Installationsretten” og må kun opsættes efter aftale med ejendomskontoret og skal ske efter anvisning fra Almenbo. Opsætningen skal udføres af et autoriseret håndværksfirma. Der skal inden opsætningen forevises en forsikring og betales et depositum til Almenbo, svarende til udgiften ved eventuel reetablering.

 

Bad/toilet

Bleer, hygiejnebind, vat, el.lign. må ikke skylles ud i toilettet. Hvis duftblokke på kanten af toilettet benyttes og disse falder af og sætter sig fast i vandlåsen, vil regningen fra blikkenslageren blive pålignet beboeren.

 

Bore- og banketider

Anvendelse af boremaskine eller andet støjende værktøj må kun foregå på hverdage mellem kl. 8.00-19.00. I weekender og på helligdage mellem kl. 10.00-18.00.

 

Dørskilte

Al skiltning på afdelingen foretages af afdelingens personale og det er kun tilladt at ændre/opsætte dørskilt/navneskilt efter forudgående aftale med ejendomskontoret.

 


Fodring

Det er ikke tilladt at fodre fugle eller dyr på afdelingens områder, altaner eller haver, da det kan tiltrække rotter, ræve og/eller vilde katte.

 

Forurening

Ting, som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene for de øvrige beboere, må ikke forefindes på ejendommen.

Forurening af indendørs eller udendørs arealer medfører pligt for den pågældende beboer til straks at rydde op efter sig.

Fremleje

Almenbos udlejningsafdeling skal kontaktes for tilladelse. Fremlejes lejligheden uden særlig tilladelse, betragtes det som kontraktbrud, hvilket kan føre til ophævelse af lejeforholdet.

 

Fyrværkeri

Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri (nytårsaften undtaget) eller bål på ejendommens arealer uden særlig tilladelse.

 

Fællesfaciliteter

 

Beplantningen på fællesarealerne er til alles fryd og glæde og derfor må blomster, buske, træer el.lign. ikke afskæres af andre end afdelingens personale.

Plantning af blomster, buske el.lign. må kun foregå efter aftale med ejendomskontoret.

Fællesarealer skal altid efterlades ryddelige for affald. Sammenkomster i arealet skal foregå afdæmpet og ophøre senest kl. 23.00.

Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt i gårde og arkader. Knallertkørsel på stisystemerne er ikke tilladt.

 

Grill

På Lundebjerggårdsvej 264 til 268 er det tilladt at grille med el- eller gasgrill i hele haven.

For 1. sals lejligheder på Lundebjerggårdsvej 266-268 må der anvendes el- eller gasgrill på de åbne altaner, hvis det ikke er til gene for de omkringboende. 

I boligerne Lundebjerggårdsvej 270 til 324 må der grilles i haverne.

I øvrige familieboliger i Lundebjerg skal grillen placeres uden for haven, så det ikke er til gene for andre.

Der må ikke grilles på de lukkede altaner i afdelingen.

For anvendelse af grill gælder, at brandmyndighedernes anbefalinger overholdes.

Der henvises i øvrigt til afdelingens grillpladser i gårdene.

 

Haver

Alle anlægsarbejder/forandringsarbejder i haver skal forhåndsgodkendes. Haver, udestuer og terrasser skal vedligeholdes og fremstå pæne og ryddelige og der må ikke forefindes faste bygninger på havearealet.

Beplantningen må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Træer eller anden bevoksning må ikke overstige en højde af 2,50 meter.

Hækkens højde må ikke overstige 1,40 meter mod fællesarealer og 1,80 meter mod naboen.

Ved enighed mellem 2 naboer må hækken i skel erstattes med et plankeværk/hegn.

I rækkehusene kan der vælges mellem følgende hækplanter: grøn bøgehæk, rød bøgehæk, kirsebær-laurbær eller thuja. Der kan endvidere vælges pilefletshegn.

Parasoller, pavilloner el.lign. må ikke være opslået permanent.

Eventuelle lyskasser i haver skal holdes rene for blade el.lign.

Bede langs hække skal luges for ukrudt.

Haveaffald kan kommes i klare sække og stilles uden for hækken/haven, hvorefter det afhentes af afdelingens personale.

Trampoliner må ikke forefindes i haver eller tæt på bygninger.

I familieboligerne (undtagen Lundebjerggårdsvej 264-268) forestår afdelingens gartnere klipning af yderside og top af hæk. Klipning af hæk og græs i egen have foretages af beboeren selv.

I de ældreegnede boliger forestår afdelingens personale for klipning af hæk og græs.

Mod betaling kan der laves en aftale med ejendomskontoret om klipning af hæk og græs i egen have.

Der henvises endvidere til afdelingens katalog for udvendig råderet.

 

Haver i

ældreegnede boliger

Lundebjerggårdsvej 270-324

Beboernes ansvarsområde

Forhaven fra husfacade til vej og baghaven fra husfacade til hæk.

Slyngplanter op ad skur skal beskæres og holdes ca. 30 cm fra taget.

Alm. vedligeholdelse og beskæring af haven og bevoksning, samt lugning af bede langs hække.

 

Afdelingens personales ansvarsområde

Alle fællesarealer, slyngplanter op ad gavle, klipning af græs og hæk.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde hund eller kat (førerhund undtaget).

Ved forudgående forespørgsel på ejendomskontoret kan der gives tilladelse til at passe/pleje en hund eller kat i en kortere periode, dog max. 4 uger i alt i et kalenderår. Såfremt der passes/plejes en hund eller kat uden denne tilladelse, tolkes det som en overtrædelse af husordenen, hvilket  kan medføre ophævelse af lejeforholdet.

 

Hærværk

Hærværk eller anden form for ødelæggelse på ejendommen eller afdelingens tilhørende effekter vil blive politianmeldt og der vil blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen.

 

Knallerter-/
motorcykler

Knallerter eller andre motoriserede køretøjer må ikke henstilles i kældre, trappeopgange eller i indgangspartier til opgange.

Der henvises til cykelstativerne eller afdelingens knallertrum.

Motorcykler henvises til de indrettede MC-pladser.

 

Kælderrum

Kælderrum/cykelrum samt eget skur skal holdes aflåste, også selvom rummene ikke benyttes. Hverken kælderrum eller skur må benyttes som opholds- eller soverum og det er ikke tilladt at henstille effekter udenfor kælderrummet eller i kældergangen.

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderrummet.

Det er muligt at leje ét ekstra kælderrum pr. husstand.

 

Leg/boldspil

Leg må ikke finde sted på opgange eller kældre. Boldspil er kun tilladt på afdelingens store græsplæner samt på boldmuren ved tennisbanen.

 

Markiser

Der henvises til afdelingens råderetskatalog om arbejder udenfor boligen.

 

Musik/støj

Støjende benyttelse af musikinstrumenter, radio samt anden støjende adfærd skal altid ske med hensynstagen til de øvrige beboere og må ikke finde sted i tidsrummet kl. 23.00 og kl. 09.00. Ved afholdelse af fest udover nævnte tidsrum skal de øvrige beboere i opgangen adviseres ved opslag.

 

Opgange/

trapper

Affald, barnevogne, klapvogne, legetøj, eller andre brændbare materialer samt cykler, kælke og indkøbsvogne må ikke henstilles i opgange eller indgangspartier. Udsmykning som øger brandfaren eller indskrænker den frie passage er ikke tilladt. Hvad angår rollatorer, skal der rettes henvendelse til ejendomskontoret. Måtter udenfor hoveddøren skal holdes rene/ ryddelige og bør fjernes ved trappevask.

 

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, lastbiler over 3.500 kg eller uindregistrerede køretøjer på afdelingens område.

P-båse uden numre langs Lundebjerg er til fri afbenyttelse, men må ikke benyttes til langtidsparkering.

Inden for Q-Parks kontrolområde må der max. parkeres i 15 minutter på de unummererede pladser.

Reparation af køretøjer på afdelingens områder er kun tilladt, hvis der ikke forekommer oliespild eller anden form for forurening.

Ved henvendelse til ejendomskontoret er det muligt at blive noteret på venteliste til henholdsvis P-bås, carport eller garage.

Hvert lejemål kan maximalt leje 2 p-pladser alternativt 1 carport og 1 p-plads eller 1 garage og 1 p-plads mod forevisning af registreringsattest.

Garager må ikke bruges til opbevaring, men udelukkende til parkering af bil. Hvis garagen ikke bruges korrekt, kan lejekontrakten opsiges uden yderligere varsel.

Af hensyn til beboernes og andres sikkerhed anmoder vi om, at der køres fornuftigt/forsigtigt på boligvejene.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på afdelingens trapper, i kældergange eller i afdelingens vaskerier.

 

Råderet

 

I afdelingens råderetskatalog kan ses hvilke ting, der må udføres i og uden for boligen.

 


Selskabslokaler

Beboere, som lejer selskabslokalerne, skal af hensyn til de omkringboende sørge for, at vinduer og døre holdes lukkede under festen.

Al henvendelse om udlejning og lejeregler skal ske til afdelingsbestyrelsen i beboerhuset Lundebjerggårdsvej 262.

 

Vandforbrug

Dryppende haner eller ”løbende” toiletter skal straks meldes til ejendomskontoret. Reparationer eller evt. udskiftninger af disse betales af afdelingen. Det er ikke tilladt at vaske bil med vandslange.

 

Vandskader

Indtrængen af vand, indslag af regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller afdelingens inventar, skal hurtigst muligt meddeles ejendomskontoret.

 

Vaske-/opvaske-maskine

Installation af vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine hører under ”Installationsretten” og må kun installeres efter aftale med ejendomskontoret. Læs nærmere i ”Installationsretten”.

Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må af hensyn til støjsmitte hos de øvrige beboere kun benyttes i tidsrummet kl. 08.00-20.00.

 

Vaskerier

Benyttelse af afdelingens vaskerier sker på eget ansvar, og vaskeriets ordensreglement skal overholdes. Vaskeri og maskiner skal efterlades ryddelige og rene (læs nærmere i ordensreglementet som sidder i vaskerierne).

 

Ventilation

Det er ikke tilladt at blokere eller ændre på udsugningsventilernes indstilling (ventilerne skal derimod holdes rene, så indeklimaet ikke forringes).

 

Vinduer/døre

Vinduer og døre i lejligheden samt tilhørende kælderrum skal være forsynet med hele ruder og beboeren har pligt til at anmelde ituslåede ruder til ejendomskontoret.

Opgangsdøre skal holdes aflåste og må ikke spærres med kiler el.lign.

I varmesæsonen skal vinduer og døre i kældergange holdes lukkede.

 

 

 Nærværende husorden er senest revideret på afdelingsmødet 5. september 2022.